Polityka prywatności

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)( dalej Rozporządzenie 2016/679) (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej, iż od dnia 25 maja 2018r.będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez FH Hanipol Arkadiusz Hanik.

Jednocześnie na podstawie art.13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, że od dnia

25 maja 2018 aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez FH Hanipol Arkadiusz Hanik

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest FH Hanipol Arkadiusz Hanik z siedzibą w Sosnowcu 41-219 ul.K. Szymanowskiego 9b, NIP: 6440511067 REGON: 271838300.
   
 2. Z Administratorem można skontaktować się poprzez mail: daneosobowe@hanipol.com lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: F.H.Hanipol Arkadiusz Hanik ul. K. Szymanowskiego 9b,41-219 Sosnowiec w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa  danych osobowych
   
 3. Podstawą do przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest świadoma i dobrowolna Państwa zgoda na przetwarzanie tych danych, udzielana drogą mailową, w formie papierowej lub poprzez stronę www.hanipol.com
   
 4. Informujemy,że dodatkowe Państwa dane możemy pozyskiwać z publicznie dostępnych rejestrów(CEiDG, GUS) w zakresie tam upublicznionym oraz od podmiotów zajmujących się w sposób profesjonalny zbieraniem i analizą informacji o kondycji gospodarczej przedsiębiorcy w celu weryfikacji Państwa danych oraz Państwa wiarygodności płatniczej.
   
 5. Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, nr NIP.
   
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
  a. w celu realizacji umowy
  b. sprzedaż produktów i usług oferowanych przez Administratora
  c. w celach analitycznych i statystycznych
  d. w celu przekazywania do Państwa treści marketingowych drogą pocztową telefoniczną e-mailową w zależności od wyrażonej przez Państwa zgody o formie wzajemnego komunikowania się w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (windykacja należności, postępowania sądowe)
   
 7.  Państwa dane osobowe będą przekazywane:
  a. dostawcom systemów informatycznych i usług IT podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi dochodzenia należności, usługi prawne, księgowe
  b. podmiotom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe
  c. bankom w zakresie realizacji płatności
  d. organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa.
   
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy lub do czasu wycofania przez Państwa zgody. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia spraw przez czas wymagany przepisami prawa.
   
 9. Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google Inc (Google Analytics tzw. analizy sieci) w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
   
 10. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym profilowania) celem analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.
   
 11. W każdym momencie przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprostowania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
   
 12. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości współpracy a tym samym brak możliwości świadczenia usługi przez Administratora.
   
 13. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.